პოლიტიკის დოკუმენტები და კანონმდებლობა

პოლიტიკის დოკუმენტები და კანონმდებლობა 2021-04-19T18:05:04+04:00

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კონსტიტუცია მიღებულია 1995 წლის 24 აგვისტოს. კონსტიტუციის მე-71 თავი ეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს

სრული ტექსტი

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ მიღებულ იქნა ევრო საბჭოს მიერ 1985 წლის 15 ოქტომბერს. საქართველოსთან მიმართებით ქარტია ძალაშია 2005 წლის 1 იანვრიდან.

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ავალდებულებს ხელმომწერ ქვეყნებს უზრუნველყონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების პოლიტიკური, ადმინისტრაციული და ფინანსური დამოუკიდებლობა

სრული ტექსტი