სტრუქტურა

სტრუქტურა 2019-12-24T06:01:40+04:00

მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის (MSDC) ორგანიზაციული სტრუქტურა:

ორგანიზაციის მმართველი ორგანოა – გამგეობა, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბ-ნ გიორგი ტოკლიკიშვილი,

ორგანიზაციის საქმიანობას წარმართავს აღმასრულებელი დირექტორი – ბ-ნ კოკა კიღურაძე.