სტრუქტურა

სტრუქტურა 2021-10-23T14:13:36+04:00

მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის (MSDC) ორგანიზაციული სტრუქტურა:

ორგანიზაციის მმართველი ორგანოა – გამგეობა, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბ-ნ გიორგი ტოკლიკიშვილი,

ორგანიზაციის საქმიანობას წარმართავს აღმასრულებელი დირექტორი – ბ-ნ კოკა კიღურაძე.