მოქალაქეთა მონაწილეობის გზამკვლევი

მოქალაქეთა მონაწილეობის გზამკვლევი

პროექტის -„მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა მოქალაქეთა ჩართულობისთვის“- ფარგლებში დაიბეჭდა და გამოიცა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ გათვალისწინებული მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების გზამკვლევი მოქალაქეებისთვის.

გზამკვლევის სრული ვერსია